Kadra

Kadra pedagogiczna

– nauczyciele wychowania przedszkolnego

– nauczyciele specjaliści: logopeda, psycholog oddelegowany z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 15

Pracownicy administracji i obsługi

– pracownicy administracji: intendent, sekretarz

– pracownicy bloku żywieniowego: kucharz, pomoc kucharza

– pracownicy obsługi: pomoc nauczyciela, starsza woźna, szatniarz, dozorca

W każdej grupie przedszkolnej zatrudnieni są pracownicy:

– dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego

– pomoc nauczyciela (wyłącznie w grupach dzieci 3-letnich)

– pracownik obsługi

Do zadań nauczycieli należy realizacja obowiązującego programu wychowania przedszkolnego.

Do zadań psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 należy udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom oraz wspomaganie pracy przedszkola.

Do zadań pracowników obsługi należy ścisła współpraca z kadrą pedagogiczną.

Wszyscy pracownicy placówki dbają o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój naszych wychowanków.